طبقه بندی بیش فعالی در گروه های سنی مختلف، مرکز تخصصی درمان بیش فعالی، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

عنوان مقاله:

تشخيص کم توجهي-بيش فعالي (ADHD) مبتني بر الگوريتم تکاملي با طول متغير
نویسندگان:رمضانيان کشتلي مريم, منتظري کردي حسين*
آدرس:* دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
چکیده:روش هايي که امروزه براي بررسي ارتباطات مغز به منظور تشخيص بيماري هاي مرتبط با عملکرد مغز استفاده مي شود، روش تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي در حالت استراحت مي باشد. در اين مقاله، يک روش جديد با استفاده از الگوريتم تکاملي با طول متغير براي انتخاب ويژگي هاي مناسب جهت بهبود دقت تشخيص افراد سالم و بيمار به اختلال کم توجهي-بيش فعالي از يکديگر مبتني بر تحليل تصاوير rs-fMRI ارائه شده است. ويژگي هاي مورد بررسي مقادير همبستگي ميان سيگنال هاي سري زماني مناطق مختلف مغز مي باشند. انتخاب ويژگي با طول متغير بر اساس الگوريتم زنبور عسل جهت غلبه بر مشکل انتخاب ويژگي در الگوريتم هاي با طول بردار ويژگي ثابت صورت گرفت. فاصله ماهالانوبيس به عنوان تابع ارزيابي الگوريتم رنبور عسل استفاده شده است. کارايي الگوريتم از لحاظ مقدار تابع ارزيابي در درجه اول و زمان پردازش در درجه دوم مورد بررسي قرار گرفته شد. نتايج به دست آمده از کارايي به مراتب بالاتر الگوريتم زنبور عسل با طول متغير نسبت به ساير روش هاي انتخاب ويژگي حکايت دارد. در حالي که بهترين نتيجه صحت طبقه بندي کلي در ميان ساير روش ها با 26 ويژگي منتخب از الگوريتم اجتماع ذرات، 61/76% مي باشد، روش پيشنهادي توانسته به مقدار صحت طبقه بندي کلي 32/85% با انتخاب 25 ويژگي دست يابد. طبيعت داده به صورتي است که افزايش تعداد ويژگي ها منجر به بهبود بيشتر صحت طبقه بندي مي شود به گونه اي که با افزايش طول بردار ويژگي به 35 و 45 صحت طبقه بندي به ترتيب به 66/91% و 57/95% رسيده است.

مقدمه
% اختلالي است كه 3 تا 5 (ADHD) اختلال ك متوجهي- بيش فعالي 1
كودكان به آن مبتلا هستند و سبب پرتحركي، بي توجهي و رفتارهاي
ناگهاني بيشتر و شديدتري نسبت به كودكان ديگر در آنها م يشود. بر
به سه گروه نوع بي توجه، نوع ADHD ، اساس نوع علايم بيماران مبتلا
پرتحركي/ تكانشي و نوع تركيبي تقسيم مي شوند. نقص در تكامل سيستم
اعصاب يكي از مهم ترين علل ايجاد اين اختلال در كودكان است. اين
نقص به احتمال زياد در قسمت هايي از مغز كه مسئول توجه، تمركز و
تنظيم فعاليت هاي حركتي است ايجاد مي شود. مشكل اساسي اين
كودكان، عدم توانايي آنها در حفظ و تنظيم رفتارشان است. تشخيص و
اين مقاله در تاريخ 3 آذر ماه 1397 دريافت و در تاريخ 20 خرداد ماه 1398
بازنگري شد.

مقدمه
اختلال كم توجهي- بيش فعالي اختلالي است كه 3 تا 5 (ADHD) % كودكان به آن مبتلا هستند و سبب پرتحركي، بي توجهي و رفتارهاي ناگهاني بيشتر و شديد تري نسبت به كودكان ديگر در آنها م يشود. این افراد به سه گروه نوع بي  توجه، نوع ADHD ، اساس نوع علايم بيماران مبتلا پرتحركي/ تكانشي و نوع تركيبي تقسيم مي شوند. نقص در تكامل سيستم اعصاب يكي از مهم ترين علل ايجاد اين اختلال در كودكان است. اين نقص به احتمال زياد در قسمت هايي از  مغز كه مسئول توجه، تمركز و تنظيم فعاليت هاي حركتي است ايجاد مي شود. مشكل اساسي اين كودكان، عدم توانايي آنها در حفظ و تنظيم رفتارشان است. تشخيص و درمان به موقع اين بيماري از بسياري جهات حايز اهميت است. اين نوع رفتار كودكان بر روي عملكرد آنها در خانواده، اجتماع و مدرسه تأثير نامطلوب  می گذارد و سبب بروز واكنشهاي منفي مي گردد. در نهايت، اين عارضه سبب كاهش اعتماد به نفس، احساس  بی كفايتي، اختلالات ارتباطي، مشكلات تحصيلي، اضطراب، افسردگي و بزهكاري در اين كودكان می گردد.

يكي از راه هاي تشخيص اين بيماري، بررسي عملكرد مغز مي باشد. تا كنون رو شهاي مختلفي همانند الكتروانسفالوگرافي، مگنتوانسفالوگرافي و مقطع نگاري انتشار پوزيترون براي تعيين محل وقوع فعالي تهاي عصبي

و ارتباطات نواحي مختلف مغز مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

در سال هاي اخير، روش تصويرنگاري عملكردي تشديد مغناطيسي بيش از سايرين براي تشخيص نواحي وارتباطات موجود بين (fMRI) آنها در مغز به كار گرفته شده است. اين روش به عنوان يك ابزار غير تهاجمي، داراي وضوح زماني قابل قبول و بيشينه وضوح مكاني (در حد 3 ميلي متر) در مقايسه با ساير روش ها مي باشد. برخلاف روش تصويرنگاري تنها fMRI ، كه براي مطالعه ساختار فيزيكي بدن استفاده مي شود MRI در T در مطالعات مربوط به عملكرد مغز، تصاوير متعددي با وزن * 2 فواصل زماني معين ثابت و با وضوح كمتر تهيه مي كند. وقوع فعاليت هاي عصبي در مغز، با فرايندهاي فيزيولوژيكي متفاوت در بدن، سبب ايجاد تغييراتي در پارامترهاي فيزيكي بافت مغز ميشوند. يكي از اين تغييرات، تغيير مقدار اكسيژن موجود در خون ميباشد. در تصويرنگاري عملكردي شدت روشنايي تصاوير (rs-fMRI) تشديد مغناطيسي در حالت استراحت 2 تابعي از مقدار اكسيژن موجود در خون بوده و سيگنال وابسته به fMRI  سطح اكسيژن خون (BOLD)  نام دارد.

اين مقاله در تاريخ 3 آذر ماه 1397 دريافت و در تاريخ 20 خرداد ماه 1398
بازنگري شد.

 

نتیجه گیری:

انواع بیش فعالی باید یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد

1- نقص توجه شدید از نوع بیش فعالی

2- پر تحرکی همراه با رفتار های پر خطر

3- مشکلات رفتاری جدی و از نوع بیش فعالی

نتیجه گیری

باید یک یا ترکیبی از چند مدل زیر را داشته باشد

1- نقص توجه شدید از نوع بیش فعالی

2- رفتار های پر خطر و تکانه ای

3- مشکلات رفتاری جدی و اختلالات رفتاری گروه بیش فعالی

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032 – 09106965010

021-77444709 – 021-77032470

021-22599209 – 021-86129597

021-77265472 – 021-86129263

021-22599215

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و اجرای اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی، کاریابی، سرمایه گذاری شغلی، کارآفرینی، دکتر متخصص ام. اس، درمان ام. اس، توانبخشی بیماران ms، مرکز تخصصی پرستار در منزل، خدمات پرستاری در منزل، پرستار خوب، تزریق دارو در منزل، اعزام پرستار، پزشک برای منزل، هوم ویزیت، پزشک در منزل، تیم درمان در منزل، شرکت پرستاری، سرم در منزل، آمپول در منزل، خدمات درمانی در منزل، تهیه دارو های خاص، تامین دارو، مراقبت از بیمار در منزل، مراقت از سالمندان، مراقبت از سالمند در منزل، مراقبین پرستاری در بیمارستان، همراه بیمار در بیمارستان،

معرفی بهترین دکتر روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران:

هایپر کلینیک روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده منشور سلامت مهر؛ با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه کودک و نوجوان، همچنین تجهیزات تخصصی به روز و اتاق بازی درمانی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق کار درمانی، اتاق نویز درمانی، اتاق ماساژ درمانی، اتاق هنر درمانی، اتاق قصه درمانی، اتاق نمایش درمانی، تجهیزات نوروفیدبک، بیوفیدبک، حرکت درمانی و آب درمانی، همچنین مجهز به نقشه برداری مغز، می تواند با متخصصان برجسته خود، یکی از بهترین معرفی های تخصصی برای هر مراجع با نیاز های حوزه کودک و نوجوان باشد.