نمونه کارها، مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان مهر