مرکز تخصصی اختلالات یادگیری مهر – پژوهشی و درمانی

 • مقدمه اختلالات یادگیری:

اختلالات ویژه یادگیری، مشکلات یادگیری و بیش‌فعالی/نقص ­توجه از شایع‌ترین اختلالات دوره کودکی به شمار می­ رود ودر اغلب موارد با یکدیگر همزمان نمایش داده میشود و بر یکدیگر اثرگذار هستند و تأثیر بسیار زیادی ازنظر تحصیلی بر آینده و سبک  زندگی افراد مبتلا به اختلالات گفته شده دارد.

ازاین‌روی، دانش و زاویه دید به همراه توانایی تشخیص صحیح در خصوص این اختلالات از سوی معلمان، مربیان و حتی آگاهی والدین به‌خصوص در سال­های اولیه تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مقاله ای با همین عنوان این بررسی به شکل زیر پژوهش شد و نتایج بسیار ارزشمندی بدست آمد.

بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختلالات یادگیری و نقص-توجه/بیش‌فعالی و ارتباط آن با ویژگی‌های معلمان

مواد و روش‌ها
این مطالعه بر روی 200 نفر از معلمان ابتدایی تهران انجام شد. نمونه­ گیری به‌صورت خوشه ­ای از مناطق آموزش‌ و پرورش در چهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تهران انجام شده است و سپس، از بین آن‌ها مدارس نهایی به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. بررسی با استفاده از سه پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش دانش و نگرش اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی و سنجش دانش و نگرش اختلال یادگیری انجام شد. اعتبار پرسشنامه به تائید پنج نفر از روان‌پزشکان کودک رسید و برای بررسی پایایی آن، آزمون بازآزمون انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.
یافته‌ها
بین دانش و نگرش معلمان درباره اختلالات یادگیری و دانش و نگرش آن­ها درباره بیش‌فعالی/نقص توجه رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد. میانگین نمره دانش هر دو اختلال در زنان به‌صورت معناداری بالاتر از میانگین مردان بود، اما بین دانش و نگرش معلمان درباره اختلالات یادگیری و نقص ­توجه/بیش­ فعالی با سن، مدرک تحصیلی و سابقه تدریس آن‌ها رابطه معناداری دیده نشد.
نتیجه‌گیری
معلمانی که درباره یکی از این دو اختلال دانش بیشتر و نگرش مثبت­ تری داشتند، در اختلال دیگر نیز نمرات بالاتری به دست آوردند. معلمان زن دانش بیشتری درباره این دو اختلال نسبت به معلمان مرد داشتند. به نظر می­رسد معلمان مرد نیازمند آموزش بیشتری در این زمینه می ­باشند.

 

 • اختلالات ویژه یادگیری چیست؟

اختلال نقص توجه و ناتوانی های یادگیری (LD) جزء شایع ترین اختلالات رفتاری دوران کودکی است که در سطح مراقبت های اولیه، این مشکلات به میزان محدودی تشخیص داده می شود.
بیماری باعث اختلال عملکردی مشخص در کودکان مبتلا می شود و یکی از مهمترین حوزه های عملکردی در کودکان، عملکرد تحصیلی آنها است. کودکان مبتلا به دلیل نقص در تمرکز و توجه بر تکالیف، رفتارهای تکانشی و نقص در کنترل هیجان، در روابط بین فردی و تحصیلی مشکل پیدا می کنند.

برخی از این مشکلات با گروه بیش فعالی شباهت و همپوشانی دارد.

برای مثال دارای رفتارهای تکانه ای، عدم تمرکز و اعتمادبه نفس پایین بوده و ریسک بالاتری برای سوءمصرف مواد دارند. لذا آگاهی و شناخت همگان، به ویژه معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

LD یا همان اختلال یادگیری شامل ناتوانی در یادگیری زبان خارجی، کشیدن اشکال هندسی، محاسبه و خواندن و نوشتن می شود که شیوع آن در مدارس 10 درصد گزارش شده بود. اما امروزه با رشد فزاینده آن به دلیل قرار گرفتن در دوره کرونا و نیز تبدیل آموزش ها به بستر مجازی و از راه دور شدیم و این اختلال شیوع بسیار بالاتری را پیدا کرد.
به گزارش قبل و درصد ابتلای قبل، کودکان مبتال شده است که 5 تا 10 درصد از کل کودکان را در برمی گیرد. کودکان مبتلا به LD، از مشکلات روانی و روانپزشکی دیگری نیز رنج می برند و اغلب در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و همین مشکلات ممکن است به احساس تنهایی، عزت نفس پایین و حتی افسردگی آنها منجر شود. کودکان مبتال به LD ممکن است مورد بی توجهی و غفلت معلم قرار گیرند.
همچنین ناتوانی این کودکان در یادگیری معمولا با افزایش سن آنها وخیم تر می شود، به طوری که مشکلات این دانش آموزان که پیش تر به راحتی قابل تشخیص بود، صراحت و روشنی خود را از دست می دهد و به سایر زمینه های تحصیلی شان نیز سرایت می کند. درحالی که شناخت نوع LD و ریشه یابی آن به ویژه در دوره ی دبستان و در دروس اصلی می تواند در رفع این اختلال بسیار مؤثر باشد.

 

براساس تعريف چهارمين راهنماي تشخيـصي-آمـاري اخـتلالات روانـي (DSM-IV) اخـتلالات يادگيري زماني تشخيص داده مي شوند كه پيشرفت در آزمون هاي استاندارد شده بـراي خوانـدن، رياضيات و بيان نوشتاري به طور قابل ملاحظه اي زير حد مورد انتظار بر حسب سـن، تحـصيلات و سطح هوشي ميباشد (ليؤن، فلچر، موريس و … 2003).

 

 

درمان آدلری نوعی رویکرد روانی– آموزشی، حال- آینده محور و کوتاه مدت است که به طور نظری سازگار، یکپارچه و به نوعی ترکیبی است و آشکارا ادراک‌های شناختی و سیستمی را یکپارچه می‌کند. هم چنین ویژگی‌ها و مفروضه‌های روان شناختی آن با ارزش‌های فرهنگی بسیاری از گروه‌های قومی و نژادی هم خوان است و برای استفاده در جمعیت‌های گوناگون فرهنگی قابلیت‌های بالایی دارد. درمانگر آدلری مراجع را به عنوان فردی دلسرد، و نه به عنوان بیمار می‌بیند. به همین دلیل آدلرگرایان به دنبال \”درمان\” چیزی نیستند، بلکه به بیان دقیق تر، درمان را نوعی فرآیند\” دلگرمی\” می‌دانند. روان شناسی آدلری برای بیش از ۵۵ سال مبانی و اصول و شیوه‌های دلگرمی را تشریح و از آنها استفاده کرده اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی روان درمانگری آدلری و تاثیر آن بر ارتقاء تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می‌باشد که با روش کتابخانه‌ای (تحلیلی– اسنادی) و با استفاده از کتاب‌ها و منابع الکترونیکی و بانک اطلاعاتی انجام شد. بسیاری از رویکرد‌های روان شناختی تلاش کردهاند تبیین‌های دقیقی درباره شخصیت ارایه دهند. دانش آموزان با اختلال خواندن مشکلاتی از قبیل بیش فعالی، مشکلات توجه، مشکلات حرکتی، مشکلات ادراک دیداری، مشکلات ادراک شنیداری، مشکلات زبانی، مشکلات رفتاری هیجانی- اجتماعی، مشکلات جهت یابی، مشکلات تحصیلی، کاستی شناختی را دارند. بسیاری از رویکرد‌های روان شناختی تلاش کرده اند تبیین‌های دقیقی درباره شخصیت ارایه دهند. یکی از این رویکردها روان شناسی فردی آلفرد آدلر است. روان شناسی فردی در اوایل قرن بیستم کارخود را شروع کرد و بر منحصر به فرد بودن افراد و رفتار کردن آن‌ها در جامعه به صورت منحصر به فرد تاکید می‌کند. در نظریه آدلر یک دانش آموز نسبت به مدرسه احساس تعلق می‌کند، بنابراین نمی‌تواند خارج از این رفتارها در مدرسه رفتار کند. او خودش را براساس این ارتباطات و احساس تعلق تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر، احساس تعلق و ارتباط با دیگران باعث می‌شود که دانش آموز بطور پیوسته به تلاشش ادامه دهد. به مدارس توصیه می‌شود که به دانش آموزان احترام بگذارند و او را درک کنند. مدارس باید به دانش آموزان برای ایجاد سبک زندگی درست که موجب رشد علاقه اجتماعی می‌شود، کمک کنند.

اختلال یادگیری ماهیتی غیر یکنواخت دارد که این عدم یکنواختی در الگوهای تحصیلی، قوت و ضعف پردازش اطلاعات منعکس می­ شود. کودکان دارای مشکلات یادگیری سطوح بالایی از نسبت فعالیت­ های امواج آلفا و بتا را از خود نشان می­ دهند که به پیشرفت فعالیت­ های ذهنی صدمه می­ زند. نوروفیدبک به کاهش نسبت آلفا و تتا کمک کرده و سبب بهبود مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیات می­شود. بررسی بیشتر زوایای روش نوروفیدبک که از روش های درمانی جدید می ­باشد، می­تواند به پیشرفت و به کار­گیری موثرتر آن در اختلال یادگیری منجر شود.

اطلاعات بیشتر درباره نوروفیدبک….

در مقاله ای پژوهشی این چنین آمده:

بررسی تعیین تاثیر نوروفیدبک بر مهارت‌های سرعت و صحت خواندن کودکان دچار اختلال یادگیری در بازه سنی 10-7 سال
مواد و روش ­ها
پژوهش حاضر در چهارچوب طرح نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه اجرا شد. جامعه­ ی آماری شامل 15 کودک 10-7 ساله مبتلا به اختلال یادگیری بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند، و تحت 15 جلسه درمان نوروفیدبک قرار گرفتند. کودکان در دو مرحله پیش و پس از درمان نوروفیدبک با آزمون خواندن و نارساخوانی نما مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. داده­ ها با استفاده از آزمون آماری t زوجی و ویلکاکسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها
بر اساس نتایج به­ دست آمده، تفاوت میانگین و انحراف معیار سرعت خواندن قبل و بعد از نوروفیدبک از نظر آماری معنادار (001/0p<) بود، اما تغییرات عمده در مورد مهارت صحت خواندن قبل و بعد از نوروفیدبک حاصل نشد.
نتیجه گیری
نتایج بیان می­کند که نوروفیدبک موجب بهبود سرعت خواندن کودکان مبتلا به اختلال یادگیری می­ شود، اما به نظر می­رسد برای رسیدن به تغییرات عمده در زمینه مهارت صحت خواندن تعداد جلسات بیشتری نیاز باشد.
 • همه چیز درباره اختلالات یادگیری:

ادراک دیداری لازمه دریافت و کاربرد صحیح بسیاری از اطلاعات محیطی است؛ به طوری که ضعف در آن به عنوان مشکلی عصب تحولی منجر به اختلالاتی در یادگیری می ­گردد. ادراک روابط فضایی یکی از ابعاد زیربنایی ادراک دیداری است که تاکنون برنامه­ های آموزشی کمی جهت تقویت آن طراحی شده ­اند.

در مقاله ای با همین عنوان چنین بررسی شده است:

اثربخشی برنامه آموزشی نقطه های فضایی بر ادراک روابط فضایی کودکان دارای اختلال یادگیری- مطالعه تک آزمودنی

مواد و روش‌ها
مطالعه تک­ آزمودنی حاضر از نوع A/B با پیگیری و با گروه کنترل فعال بود. مورد مطالعه­ شده از طریق نمونه‌گیری هدفمند از بین کودکان دارای اختلال یادگیری از مرکز مشکلات یادگیری انتخاب شد. آزمودنی پسر بچه 7 سال و 9 ماهه  با اختلال یادگیری و فاقد مشکلات حسی و حرکتی با بهره هوشی 93 بود. جهت اندازه‌گیری توانایی درک روابط فضایی کودک، از آزمون ادراک دیداری فراستیگ استفاده شد. اطلاعات مربوط به خط پایه در 3 جلسه گردآوری شد و 9 جلسه مداخله بر مبنای تمرین ساختارمند نقطه­ های فضایی تنظیم شد. در این مدت، شاهد به شیوه­ ی معمول تحت آموزش قرار گرفت. اثربخشی برنامه درمانی به روش بازبینی دیداری نمودارها و ضریب اندازه اثر کوهن مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها
نتایج نشان داد استفاده از برنامه آموزشی نقطه­ های فضایی در بهبود ادراک روابط فضایی با اندازه اثر بالا (06/2) موثر است.
نتیجه ­گیری
به نظر می­ رسد استفاده از تمرین ساختاریافته نقطه‌های فضایی به دلیل استفاده از شیوه­ های آموزشی مبتنی بر حرکت به شکل هدفمند و نیز در نظر گرفتن اصول تحول مفاهیم و کارکردهای زیرساخت ادراک، می‌تواند در رفع مشکلات ادراک دیداری اثربخش باشد.

با توجه به شیوع 3 تا 30 درصدی انواع ناتوانی های یادگیری در بین کودکان مدرسه رو و همبستگی مشکلات ادراک دیداری-فضایی با این اختلال، روش های درمانی چندی در این زمینه پیشنهاد شده اند. از آن جمله می توان به بازی درمانی و به ویژه بازی های حسی-حرکتی اشاره نمود.

بازی درمانی به علت مداخله مستقیم بر ساختار ویژه مغز، همواره می توانند دستگاه عصبی را فعال ساخته و ضمن ایجاد آمادگی عصبی، موجب برانگیختگی و تعامل بخش های حسی-ادراکی شوند.
از آنجا که زیرساخت ادراک دیداری-فضایی، حرکت است، برخی پژوهش ها با
استفاده از بازی های ادراکی-حرکتی، برای بهبود این کارکرد در کودکان دارای اختلال یادگیری، مداخلاتی به انجام رسانده اند. از آن جمله می توان به پژوهش نظری و سیاحی (1391) اشاره کرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بازی های آموزشی مبتنی بر حرکت، می توانند در یادگیری و بهبود توانایی های ادراک دیداری کودکان دارای اختلال یادگیری موثر باشد.
همچنین پژوهش جعفری و همکاران (1394) اثربخشی بازیهای ادراکی-حرکتی بر پردازش بینایی-فضایی را مثبت و معنادار گزارش کرده است و بیان می کنند که واکنش های تعادلی و رشد آنها موجب درک بهتر کودک از مفاهیم انتزاعی بیشتری می شود و تعیین وضع دو یا چند شی نسبت به یکدیگر را برایش امکانپذیر می سازد. همچنین مفاهیم بیان شده به پردازش بینایی-فضایی منجر می گردد.

گردآوری و ویراستاری: احمد اخوان عطار

ادامه مطالب بسیار مهم در زمینه اختلالات یادگیری را در مرکز تخصصی اختلالات یادگیری منشور مهر با دکمه های زیر پیگیری کنید.

اگر در ساعات غیر اداری مطالب را مطالعه می کنید و با ما کار دارید!!! پیغام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید. ظرف دو روز کاری به آن پاسخ خواهیم داد.

  (مرد1 - زن2 - ترنس3) جنسیت

  شغل شما

  سن شما

  اگر فایل یا تصویر خاصی لازم دارید ارسال کنید

  متن را تایید کنید و قوانین را بپذیرید

  بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

  بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

  ارتباط جهت هماهنگی وقت:

  09363008032

  09106965010

  021-77444709

  021-77032470

  021-22599209

  021-86129597

  021-77265472

  021-86129263

  021-22599215

   

  دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

   

  کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی، کاریابی، سرمایه گذاری شغلی، کارآفرینی، دکتر متخصص ام. اس، درمان ام. اس، توانبخشی بیماران ms،

  معرفی بهترین دکتر روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران:

  هایپر کلینیک روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده منشور سلامت مهر؛ با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه کودک و نوجوان، همچنین تجهیزات تخصصی به روز و اتاق بازی درمانی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق کار درمانی، اتاق نویز درمانی، اتاق ماساژ درمانی، اتاق هنر درمانی، اتاق قصه درمانی، اتاق نمایش درمانی، تجهیزات نوروفیدبک، بیوفیدبک، حرکت درمانی و آب درمانی، همچنین مجهز به نقشه برداری مغز، می تواند با متخصصان برجسته خود، یکی از بهترین معرفی های تخصصی برای هر مراجع با نیاز های حوزه کودک و نوجوان باشد.