مدرسان کارگاه های آموزشی، تخصصی و درمانی منشور سلامت مهر، کارگاه های تخصصی روانشناسی، کارگاه های تخصصی روانشناختی، کارگاه های تخصصی بازی درمانی، کارگاه هنر درمانی، کارگاه موسیقی درمانی، کارگاه ماساژ درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

در این بخش بسیار مهم اسامی زیر سمت های کلیدی و کاربردی دارند.

  • دکتر سایناز مودت؛ مدرس کارگاه های تخصصی کودک و نوجوان و خانواده
  • احمد اخوان عطار؛ مدرس کارگاه های تخصصی روابط اجتماعی کودک و نوجوان
  • دکتر مهران موسوی؛ مدرس کارگاه های تخصصی روانشناسی سلامت
  • دکتر سایناز مودت؛ مدرس کارگاه های تخصصی کودکان با نیاز های ویژه
  • احمد اخوان عطار؛ مدرس کارگاه های تخصصی استعدادیابی
  • دکتر مهدی عابد؛ مدرس کارگاه های تخصصی تحصیلی
  • دکتر پیمان دوستی؛ مدرس کارگاه های تخصصی اکت ACT
  • و بسیاری از همکاران تخصصی