مدرسان دانشگاهی منشور سلامت مهر، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

در این بخش بسیار مهم اسامی زیر سمت های کلیدی و کاربردی دارند.

  • پروفسور جواد قدسی؛ استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتر سایناز مودت؛ مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدرس کشوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی.
  • دکتر مهران موسوی؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – روانشناسی سلامت
  • دکتر فاطمه خادملو؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
  • دکتر پیمان دوستی؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
  • احمد اخوان عطار؛ مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدرس کشوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی.
  • و بسیاری از همکاران تخصصی