طبقه بندی بیش فعالی در گروه های سنی مختلف، مرکز تخصصی درمان بیش فعالی، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

عنوان مقاله:

تشخيص کم توجهي-بيش فعالي (ADHD) مبتني بر الگوريتم تکاملي با طول متغير
نویسندگان:رمضانيان کشتلي مريم, منتظري کردي حسين*
آدرس:* دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
چکیده:روش هايي که امروزه براي بررسي ارتباطات مغز به منظور تشخيص بيماري هاي مرتبط با عملکرد مغز استفاده مي شود، روش تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي در حالت استراحت مي باشد. در اين مقاله، يک روش جديد با استفاده از الگوريتم تکاملي با طول متغير براي انتخاب ويژگي هاي مناسب جهت بهبود دقت تشخيص افراد سالم و بيمار به اختلال کم توجهي-بيش فعالي از يکديگر مبتني بر تحليل تصاوير rs-fMRI ارائه شده است. ويژگي هاي مورد بررسي مقادير همبستگي ميان سيگنال هاي سري زماني مناطق مختلف مغز مي باشند. انتخاب ويژگي با طول متغير بر اساس الگوريتم زنبور عسل جهت غلبه بر مشکل انتخاب ويژگي در الگوريتم هاي با طول بردار ويژگي ثابت صورت گرفت. فاصله ماهالانوبيس به عنوان تابع ارزيابي الگوريتم رنبور عسل استفاده شده است. کارايي الگوريتم از لحاظ مقدار تابع ارزيابي در درجه اول و زمان پردازش در درجه دوم مورد بررسي قرار گرفته شد. نتايج به دست آمده از کارايي به مراتب بالاتر الگوريتم زنبور عسل با طول متغير نسبت به ساير روش هاي انتخاب ويژگي حکايت دارد. در حالي که بهترين نتيجه صحت طبقه بندي کلي در ميان ساير روش ها با 26 ويژگي منتخب از الگوريتم اجتماع ذرات، 61/76% مي باشد، روش پيشنهادي توانسته به مقدار صحت طبقه بندي کلي 32/85% با انتخاب 25 ويژگي دست يابد. طبيعت داده به صورتي است که افزايش تعداد ويژگي ها منجر به بهبود بيشتر صحت طبقه بندي مي شود به گونه اي که با افزايش طول بردار ويژگي به 35 و 45 صحت طبقه بندي به ترتيب به 66/91% و 57/95% رسيده است.

مقدمه
% اختلالي است كه 3 تا 5 (ADHD) اختلال ك متوجهي- بيش فعالي 1
كودكان به آن مبتلا هستند و سبب پرتحركي، بي توجهي و رفتارهاي
ناگهاني بيشتر و شديدتري نسبت به كودكان ديگر در آنها م يشود. بر
به سه گروه نوع بي توجه، نوع ADHD ، اساس نوع علايم بيماران مبتلا
پرتحركي/ تكانشي و نوع تركيبي تقسيم مي شوند. نقص در تكامل سيستم
اعصاب يكي از مهم ترين علل ايجاد اين اختلال در كودكان است. اين
نقص به احتمال زياد در قسمت هايي از مغز كه مسئول توجه، تمركز و
تنظيم فعاليت هاي حركتي است ايجاد مي شود. مشكل اساسي اين
كودكان، عدم توانايي آنها در حفظ و تنظيم رفتارشان است. تشخيص و
اين مقاله در تاريخ 3 آذر ماه 1397 دريافت و در تاريخ 20 خرداد ماه 1398
بازنگري شد.

مقدمه
اختلال كم توجهي- بيش فعالي اختلالي است كه 3 تا 5 (ADHD) % كودكان به آن مبتلا هستند و سبب پرتحركي، بي توجهي و رفتارهاي ناگهاني بيشتر و شديد تري نسبت به كودكان ديگر در آنها م يشود. این افراد به سه گروه نوع بي  توجه، نوع ADHD ، اساس نوع علايم بيماران مبتلا پرتحركي/ تكانشي و نوع تركيبي تقسيم مي شوند. نقص در تكامل سيستم اعصاب يكي از مهم ترين علل ايجاد اين اختلال در كودكان است. اين نقص به احتمال زياد در قسمت هايي از  مغز كه مسئول توجه، تمركز و تنظيم فعاليت هاي حركتي است ايجاد مي شود. مشكل اساسي اين كودكان، عدم توانايي آنها در حفظ و تنظيم رفتارشان است. تشخيص و درمان به موقع اين بيماري از بسياري جهات حايز اهميت است. اين نوع رفتار كودكان بر روي عملكرد آنها در خانواده، اجتماع و مدرسه تأثير نامطلوب  می گذارد و سبب بروز واكنشهاي منفي مي گردد. در نهايت، اين عارضه سبب كاهش اعتماد به نفس، احساس  بی كفايتي، اختلالات ارتباطي، مشكلات تحصيلي، اضطراب، افسردگي و بزهكاري در اين كودكان می گردد.

يكي از راه هاي تشخيص اين بيماري، بررسي عملكرد مغز مي باشد. تا كنون رو شهاي مختلفي همانند الكتروانسفالوگرافي، مگنتوانسفالوگرافي و مقطع نگاري انتشار پوزيترون براي تعيين محل وقوع فعالي تهاي عصبي

و ارتباطات نواحي مختلف مغز مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

در سال هاي اخير، روش تصويرنگاري عملكردي تشديد مغناطيسي بيش از سايرين براي تشخيص نواحي وارتباطات موجود بين (fMRI) آنها در مغز به كار گرفته شده است. اين روش به عنوان يك ابزار غير تهاجمي، داراي وضوح زماني قابل قبول و بيشينه وضوح مكاني (در حد 3 ميلي متر) در مقايسه با ساير روش ها مي باشد. برخلاف روش تصويرنگاري تنها fMRI ، كه براي مطالعه ساختار فيزيكي بدن استفاده مي شود MRI در T در مطالعات مربوط به عملكرد مغز، تصاوير متعددي با وزن * 2 فواصل زماني معين ثابت و با وضوح كمتر تهيه مي كند. وقوع فعاليت هاي عصبي در مغز، با فرايندهاي فيزيولوژيكي متفاوت در بدن، سبب ايجاد تغييراتي در پارامترهاي فيزيكي بافت مغز ميشوند. يكي از اين تغييرات، تغيير مقدار اكسيژن موجود در خون ميباشد. در تصويرنگاري عملكردي شدت روشنايي تصاوير (rs-fMRI) تشديد مغناطيسي در حالت استراحت 2 تابعي از مقدار اكسيژن موجود در خون بوده و سيگنال وابسته به fMRI  سطح اكسيژن خون (BOLD)  نام دارد.

اين مقاله در تاريخ 3 آذر ماه 1397 دريافت و در تاريخ 20 خرداد ماه 1398
بازنگري شد.

 

نتیجه گیری:

انواع بیش فعالی باید یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد

1- نقص توجه شدید از نوع بیش فعالی

2- پر تحرکی همراه با رفتار های پر خطر

3- مشکلات رفتاری جدی و از نوع بیش فعالی

نتیجه گیری

باید یک یا ترکیبی از چند مدل زیر را داشته باشد

1- نقص توجه شدید از نوع بیش فعالی

2- رفتار های پر خطر و تکانه ای

3- مشکلات رفتاری جدی و اختلالات رفتاری گروه بیش فعالی