سازمانهای مردم نهاد منشور سلامت مهر NGO

خدمت به خلق و همکاری در راستای خدمت رسانی به مردم برترین عبادات است.

مجموعه مادر پژوهشی منشور سلامت مهر، در سال 1395 برآن شد که با اخذ مجوز از استانداری تهران و وزارت کشور، سه مجموعه زیر را برای ارائه خدمات مردمی و کمک رسانی تخصصی راه اندازی کرد.

سازمان سلامت روان ایران مهر – سازمان مردم نهاد با 9 نفر هیات مدیره و ثبت کشوری در راستای اهداف بلند مدت خدمات بیمه سلامت روان.

مندرج در اساس نامه این سازمان مردم نهاد، کلیه خدمات غربالگری سلامت روان، مشارکت های سازمانی، مشارکتهای مردمی و تخصصی و نیز ارائه خدمات در مدیریت بحران جزو شاخص های این سازمان مردم نهاد می باشد. همچنین پیشگیری و آموزش جزو شاخص های تخصصی این سازمان مردم نهاد می باشد.

انجمن حمایت از کودکان آسیب دیده در خانواده ایرانی – سازمان مردم نهاد با 9 نفر هیات مدیره و ثبت کشوری در راستای اهداف بلند مدت، نظارت بر رفتارهای والدین پر خطر و آسیب زننده.

مندرج در اساس نامه این سازمان مردم نهاد، کلیه خدمات غربالگری سلامت روان، مشارکت های سازمانی، مشارکتهای مردمی و تخصصی و نیز ارائه خدمات در مدیریت بحران جزو شاخص های این سازمان مردم نهاد می باشد. همچنین پیشگیری و آموزش جزو شاخص های تخصصی این سازمان مردم نهاد می باشد.

موسسه آموزشهای تکمیلی فارغ التحصیلان “منشور سلامت مهر” – سازمان مردم نهاد با 12 نفر هیات مدیره و ثبت کشوری در راستای اهداف بلند مدت، نظارت و اجرای دوره های آموزشهای تکمیلی و تخصصی ویژه علاقمندان و فارغ التحصیلان رشته های روان شناسی، مددکاری و حرف یاورانه.

مندرج در اساس نامه این سازمان مردم نهاد، کلیه خدمات پژوهشی، آموزشی، انتشاراتی و … جزو شاخص های این سازمان مردم نهاد می باشد. همچنین پیشگیری و آموزش جزو شاخص های تخصصی این سازمان مردم نهاد می باشد.