درباره مربیان ورزشی باشگاه استثنایی

باشگاه ورزشی کودکان با نیازهای ویژه، #دکتر_سایناز_مودت #احمد_اخوان_عطار #الهه_اسدی
درباره مربیان ورزشی باشگاه استثنایی

این گروه با توجه به نیاز عملکردی یک مجموعه ی بین رشته ای می باشد و در این فعالیت کارشناسان و متخصصان گروه های زیر حضور دارند.

1- روانشناسان کودکان استثنایی

2- کاردرمانگران جسمی حرکتی

3- کاردرمانگران شناختی

4- بازی درمانگران

5- کارشناسان ورزشی و تربیت بدنی

6- متخصصان موسیقی درمانی و ریتم درمانی

اسامی مربیان ورزشی این گروه تخصصی:

  • خانم دکتر سایناز مودت (دکتری تخصصی روانشناسی کودکان و نوجوانان-مربی ورزشهای تخصصی)
  • احمد اخوان عطار (روانشناس کودکان استثنایی و مربی ورزشی، نایب رئیس هیات های مختلف ورزشی کشور در چند دوره)
  • محمد حسن گودرزی (کارشناس تربیت بدنی و رئیس هیاتهای ورزشی در چند دوره)
  • ندا مرادی (مددکاری اجتماعی کودک – روانشناسی کودکان استثنایی)
  • اشکان زارع (مربی ورزشهای هوازی و حرکات تخصصی کودکان اوتیسم)
  • مهسا ثمری (مربی ورزشهای هوازی و حرکات تخصصی کودکان فلج مغزی)
  • امیر ثقفی (مربی ورزشهای هوازی و یوگای کودکان)
  • هما خدارحمی (مربی ورزشهای هوازی و حرکات تخصصی کودکان اوتیسم)